پروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي)

پروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي)
پروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي)

پروژه-آماده-بررسي-جامع-انواع-روش-هاي-توليد-قطعات-فلزي-(تراشکاري---ريخته-گري---شکلدهي)

فهرست  مطالب

عنوان        صفحه

فصل 1       مقدمه        6

1    1        پيشگفتار    6

1    2        اهميت       7

1    3        قابليت  ها   8

فصل 2       اصول  فرزکاري            11

2    1        طريقه  عمل  فرزکاري:   11

2    2        مقايسه  تراش  با  بدنه  و  تراش  با  پيشاني  فرز  :               12

2    3        فرزکاري  با  حرکت  همراه  و  معکوس  :           13

2    4        روشهاي  فرز  كاري       14

2    5        ابزارهاي  فرزكاري         16

2    6        خصوصيات  ابزارفرزكاري                16

2    7        انواع  ماشينهاي  فرز      17

2    8        ابزارهاي  فرزکاري:        23

فصل 3       اصول  تراشکاري          28

3    1        مقدمه        28

3    2        قسمت  هاي  اصلي  ماشين  تراش  معمولي(مرغک  دار)       29

3    3        دستگاه  مرغک:           31

3    4        ميز  ماشين  :              31

3    5        جعبه  دنده  براي  حرکت  اصلي  :   31

3    6        ابزارهاي  تراشکاري  :    32

3    7        جنس  ابزارها  ي  تراشکاري  :         32

3    8        سطوح  قطعه  کار  :      35

3    8    1                  سطوح،زاويه  و  لبه  برنده  در  سر  برنده  ابزار  :  35

3    8    2                  مقدار  يا  بزرگي  زاويه  لبه  برنده  :   36

3    8    3                  زاويه  تنظيم  :             36

3    8    4                  زاويه  تيزي  :               37

3    8    5                  زاويه  تمايل  :              37

3    8    6                  انواع  رنده‌ها  يا  قلم‌هاي  تراشکاري  :               37

3    8    7                  قلم‌هاي  روتراشي  :       38

3    8    8                  قلم‌هاي  پرداخت‌کاري  :                38

3    8    9                  قلم‌هاي  بغل‌تراش  :      39

3    8    10                قلم‌هاي  تراشکاري  فرم  دار  :         39

3    8    11                قلم‌گير  :    39

3    9        چگونگي  مراقبت  از  قلم‌هاي  تراشکاري  :        39

فصل 4       اصول  سنگ  ‌زني         42

4    1        مقدمه        42

4    2        ترکيبات  سنگ  سمباده  :             42

4    2    1                  الکتروکروند  :              43

4    2    2                  سيليسيوم  کاربيد:        43

4    2    3                  انتخاب  وسيله  يا  مواد  سمباده  زني  :             43

4    2    4                  دانه‌بندي  مواد  سمباده‌زني  :          43

4    3        انتخاب  دانه‌بندي:         44

4    4        اتصال  يا  چسب  مواد  سمباده‌کاري  :              44

4    5        چسب‌هاي  معدني  :     45

4    6        چسب  گياهي  :           45

4    7        انتخاب  چسب  :          45

4    8        سختي  سنگهاي  سمباده  :            45

4    9        انتخاب  درجه  سختي  : 46

4    10      شکافهاي  ذره  بيني  سنگهاي  سمباده  :           46

4    11      سنگهاي  سمباده  :       47

4    12      مواظبت  سنگهاي  سمباده  :          47

4    13      صاف  کردن  سنگهاي  سمباده  :     48

4    14      سرعت  محيطي  سنگهاي  سمباده  :                48

4    15      تيز  کردن  ابزارها  :      49

4    16      ماشين  براي  سنگ  زدن  (تيز  کردن)افزار  :     50

4    17      ماشينهاي  ابزار  تيزکني  اونيورسال  :               50

4    18      انتخاب  سنگ  سمباده  :               50

4    19      سنگ  زدن  ناهمواريهاي  کارها:       51

4    20      خنک‌کاري  در  سنگ  زدن  :          52

4    21      جلوگيري  از  خطرات  سنگ  کاري  :               53

4    22      بستر  ماشين  سنگ  :   55

4    23      ميز  ماشين  :              56

4    24      دستگاه  مرغک:           56

4    25      وسيله  صاف  کردن  :    57

4    26      سنگ  زدن  طولي  :      57

4    27      انتخاب  سنگ  :           58

فصل 5       ساچمه  زني                60

5    1        مقدمه        60

فصل 6       اصول  ريخته  گري  فلزات              64

6    1        روش  هاي  ريخته  گري:                64

6    2        مثال  هاي  پرکاربرد:     65

6    3        ريخته  گري  با  ماسه:    66

6    4        ملاحظات  مهم  ريخته  گري:          69

6    5        ريخته  گري  کوبشي     70

6    6        فرآيند  ريخته  گري      72

6    7        مراحل  انجام  فرآيند     73

6    7    1                  روش  مستقيم      Direct  squeeze  casting             73

6    7    2                  روش  غير  مستقيم      in  Direct  casting  74

6    7    3                  روش  حذف  حفرات  انقباضي  :       75

6    8        روش  هاي  جلوگيري  از  پيچش  قالب  :           76

6    9        مشکلات  روش  ريخته  گري  کوبشي  :             80

6    10      رد  حباب  : 83

6    11      مزاياي  روش  ريخته  گري  کوبشي  88

فصل 7       مقدمه‌اي بر ريخته گري پيوسته : روشي توسعه يافته             94

7    1        ريخته گري پيوسته فولاد:               95

7    2        ريخته گري نيمه پيوسته آلومينيم:    99

7    3        ديگر فرايندهاي نوع ريخته گري پيوسته:            100

فصل 8       شکل‌دهي فلزات           102

8    1        شکل دادن  102

8    2        نورد کاري (غلتک کاري)                102

8    3        آهنگري (پتک‌کاري(     103

8    4        اکستروژن (حديده کاري(               103

8    5        کشيدن      104

8    6        ماشين کاري                104

8    7        پرسکاري    105

8    8        روش کار با دستگاه CNC :             106

8    9        مزاياي دستگاه فرز CNC نسبت به ديگر ماشينها:                106

8    10      اجزاي دستگاه پرس :    107

8    11      روش کار با دستگاه پرس :              108

8    12      ايجاد لقي نبود لقي        108

8    13      مراحل کار:  109

فصل 9       انواع روش هاي شکلدهي                111

9    1        کشش سيم 112

9    2        کشيدن ميله، مفتول، يا سيم           114

9    3        قالب هاي کشش          115

9    4        کشش تسمه               116

9    5        کشش لوله  116

9    6        کشش لوله بدون ميله توپي             118

9    7        کشش لوله توسط توپي ثابت           118

9    8        کشش لوله توسط توپي شناور         119

9    9        کشش لوله توسز سنبه ي متحرک    119

9    10      اکستروژن (روزنراني)     120

9    11      اکستروژن سرد            121

9    12      اکستروژن گرم             122

9    13      اکستروژن مستقيم        123

9    14      اکستروژن غير مستقيم  123

9    15      آهن گري    124

9    16      خم کاري    125

9    17      انواع خم کاري             126

9    18      خم کاري V شکل        126

9    19      خم کاري گونيايي         127

9    20      خم کاري U شکل        127

9    21      کشش عميق               128

9    22      نورد           128

9    23      دسته بندي فرايندهاي نورد             129

9    24      نورد سرد    131

9    25      نورد گرم     133

9    26      نورد ميله و پروفيل        134

9    27      مکانيزم نيش               134

فصل 10    منابع:         138

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل