بررسي شاخص هاي ارزيابي عملکرد به کار رفته در شرکت اب و فاضلاب جنوب شرقي تهران و ويژگيهاي آن

بررسي شاخص هاي ارزيابي عملکرد به کار رفته در شرکت اب و فاضلاب جنوب شرقي تهران و ويژگيهاي آن
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملکرد به کار رفته در شرکت اب و فاضلاب جنوب شرقي تهران و ويژگيهاي آن

بررسي-شاخص-هاي-ارزيابي-عملکرد-به-کار-رفته-در-شرکت-اب-و-فاضلاب-جنوب-شرقي-تهران-و-ويژگيهاي-آن

شناسايي شاخص هاي ارزيابي عملکرد به کار رفته در شرکت اب و فاضلاب جنوب شرقي تهران و ويژگيهاي آن و ارائه الگويي مناسب از شاخص هاي ارزيابي عملکرد      189

 

 

مقدمه

همانطور كه مي‌دانيم امروزه اغلب سازمانها در محيطي رقابتي و پويا در حال فعاليت هستند. محيطي كه متغيرهاي داخلي و خارجي آن دائما در حال تغيير بوده و امكان پيش‌بيني اين تغييرات نيز بسيار سخت و مشكل است. از طرفي سازمانها هزينه‌هاي فراوان و زمان زيادي را صرف تهيه، تدوين و اجراي استراتژي هايي مي‌نمايند تا بتوانند به اهداف بلند مدت و چشم اندازهاي سازمان خود دست يابند. بنابر اين آگاهي از اينكه عملكرد سازمان تا چه حد در جهت رسيدن به اهداف آن بوده است و موقعيت سازمان در محيط پيچيده و پويا امروز كجاست براي مديران و سازمانها اهميت فراوان دارد. لذا ما در اين تحقيق سعي داريم تا با توجه به اهميت خدمات ارائه شده از سوي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و اهداف و ماموريت شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران به بررسي و مطالعه الگوي ارزيابي عملكرد فعلي شركت بپردازيم. بدين منظور چون شالوده و بنيان اصلي هر مدل ارزيابي عملكرد، شاخص‌هاي آن مدل مي‌باشد، لذا به بررسي ويژگيهاي شاخص‌هاي مدل ارزيابي عملكرد اين شركت به منظور كسب اطلاع از اينكه آيا مدل فعلي ارزيابي عملكرد شركت قادر به ارزيابي مناسب همه جنبه‌هاي عملكردي اين شركت با توجه به اهداف و ماموريت آن مي باشد يا خير پرداخته مي‌شود.

 

1 1  بيان مسأله :

 در دنياي رقابتي امروز سازمانها در هر محيطي که فعاليت مي کنند دائما نيازمند بهبود عملکرد بوده و بايد تمام تلاش خود را جهت دستيابي به تعالي عملکرد بکارگيرند بنابراين  ارزيابي عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگيز مديريت سازمانهاست. تعيين و تبيين شاخص هاي مناسب براي ارزيابي عملکرد سازمانها در راه رسيدن به اهداف و چشم اندازهاي سازمان از اهميت فراواني برخوردار است.

با توجه به اهميت نقش شرکتهاي آب و فاضلاب شهري در تامين و توزيع آب آشاميدني سالم و با کيفيت و کمک به ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه و ارتباط مستقيم و مستمر خدمات اين شرکتها با زندگي روزمره جمعيت شهري تحت پوشش ، ارائه خدمات مناسب و با کيفيت، کسب رضايت مشتريان ،ارتقاء سطح بهره وري و کاهش اتکاء به کمکهاي دولتي از مهمترين اهداف اين شرکتها مي باشد.

سيستم هاي ارزيابي عملکرد بعنوان ابزاري جهت سنجش ميزان دستيابي سازمان ها به اهداف و تعيين نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحي به منظور بهبود فرايندها از اهميت فراواني براي مديريت سازمانها برخوردار است هر الگوي ارزيابي عملکرد داراي شاخصهايي به منظور ارزيابي عملکرد سيستم است که توانايي و مناسب بودن اين شاخص ها در اثر بخشي و کارايي مدل تاثير فراوان و اهميت زيادي دارد.

از طرفي  مولفه هاي اصلي هر سيستم ارزيابي عملکرد شاخص ها و معيارهاي آن سيستم
مي باشد؛ زيرا ارتباط بين مدل ارزيابي عملکرد با محيط بيروني و دروني سازمان توسط شاخص ها و معيارها برقرارميگردد. در واقع مجموعه شاخص هاي عملکرد و ارتباط بين نتايج حاصل ازآنها تشکيل دهنده يک مدل ارزيابي عملکرد است . ا هميت نقش شاخص ها در ارزيابي عملکرد مناسب و صحيح سازمان کاملا مشهود است . سازمانها در طراحي و انتخاب معيارهاي ارزيابي عملکرد مي بايست اصول و چارچوبهايي را رعايت نمايند . معيارها بايد به گونه طراحي و انتخاب گردند که بتوانند کارايي و اثربخشي سيستم ارزيابي عملکرد را تضمين نمايند. اما در اغلب موارد سازمانها در اين مرحله دچار غفلت شده و عموما معيارهايي را انتخاب مي نمايند که توانايي سنجش و ارزيابي ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلي و خارجي را ندارند و نمي توانند مشکلات اساسي و طولاني مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است بر ملا کنند.

مطالعات و بررسي هاي انجام شده توسط محقق بر روي نتايج ارزيابي عملکرد شرکت طي سالهاي 82 تا 85 نشان مي دهد که شرکت عليرغم سرمايه گذاري هاي فراوان در ايجاد تأسيسات و تجهيزات توليد آب و افزايش حجم آب توليدي و همچنين ارائه تسهيلات بهتر براي مشترکين خود نتوانسته است عملکرد مناسبي را ارائه دهد. نتايج بدست آمده از عملکرد شرکت طي سالهاي فوق که در گزارش ساليانه (صورت هاي مالي شرکت) به مجمع شرکت ارائه گرديده نشان مي دهد که اگر چه فعاليتها و تلاش هاي مديريت در جهت بهبود فرآيندها و افزايش بهره وري بسيار چشم گير بوده و در ظاهر شرکت عملکرد مناسبي داشته است امّا نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکت بر اساس مدل ارزيابي فعلي، عملکرد شرکت را بسيار ضعيف نشان مي دهد.

اگرچه نتايج حاصل از يک نظر سنجي که در سال 84 از تعدادي از مشترکين و برخي مسئولين محلي صورت گرفت ، نشان دهنده رضايت نسبي آنها از فعاليت ها و عملکرد شرکت در سال مذکور بود اما نتايج ارزيابي عملکرد شرکت در سال مذکور نيز نتايج مثبت و قوي نبود و نتايج ارزيابي ، عملکرد مناسبي را براي شرکت نشان نمي دادند.

گفتگوها و مصاحبه هاي صورت گرفته با خبرگان صنعت، مشاوران و مديران عالي شرکت نشان
مي دهد که آنها دلايلي را براي پاسخ به اين مسئله ارائه مي دهند امّا آنچه که همگي آنها بطور متفق القول بر آن تأکيد مي نمايند و بعنوان پاسخ اصلي بيان مي کنند آن است که مدل ارزيابي عملکرد فعلي شرکت و شاخص هاي تعريف شده براي آن توانايي سنجش صحيح و همه جانبه تمامي فعاليتهاي شرکت را ندارد. آنها معتقدند که ارزيابي عملکرد شرکت صرفاً بر اساس نتايج بدست آمده از فعاليتهاي ما لي شرکت، ارزيابي جامع و کاملي نيست. آنها دلايلي از قبيل اينکه شاخص هاي ما لي نمي توانند در همه بخش هاي مختلف سازمان بکار گرفته شوند، توانايي پيش بيني تهديدها و فرصتهاي آينده را ندارند، کارکنان به نتايج حاصل از آنها اعتماد نداشته و اين نتايج را غيرواقعي مي دانند، توانايي سنجش برخي ابعاد فعاليت شرکت مثل رضايت مشتريان را ندارد، را ارائه مي نمايند.

بنابراين با توجه به مطالب فوق و بررسي هاي بعمل آمده در فضاي شرکت بيان مسئله و فرضيات تحقيق به گونه اي طراحي شده است که متناسب با فضاي واقعي شرکت باشد. اين نکته در بيان مسئله به شرح زير خود را نشان مي دهد و در فرضيات نيز بصورتي بيان شده است که حاکي از عدم برخورداري شاخص ها از ويژگي هاي لازم باشد.

مسئله اي که اين تحقيق در راستاي آن طراحي شده آن است که شاخص هاي ارزيابي عملکرد در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران  چه ويژگيهايي بايد داشته باشد تا بتوانند بطور همه جانبه عملکرد شرکت را بسنجند و از سوي ديگر، در فضاي فعلي شرکت، آيا شاخص ها از ويژگيهاي موردنظر برخوردارند؟

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل